NOW 2.0 rekentool

Home > Inspiratie > NOW 2.0 rekentool

[update]
De NOW 2.0 is gesloten en wordt opgevolgd door de NOW 3.0. De NOW 3.0 gaat per 1 oktober 2020 in en de aanvraagperiode start half november.

Download hier de NOW 3.0 rekentool om de subsidie per tijdvak te berekenen.

De NOW is verlengd met een periode van 4 maanden met de NOW 2.0 regeling. Hierdoor kunt u wederom een beroep doen op een tegemoetkoming van de loonkosten bij een verwacht omzetverlies van tenminste 20%.

Er zijn een aantal verschillen met de eerste NOW regeling. Wij hebben wederom een rekentool ontwikkeld zodat u de tegemoetkoming van de loonkosten met de NOW 2.0 regeling exact kunt berekenen.

NOW 2.0 rekentool download

Download hier onze NOW 2.0 rekentool en bereken direct de tegemoetkoming van uw loonkosten.

Geef aan wat uw jaaromzet over 2019 was, vul de totale loonsom in over maart 2020 en bepaal vanaf welke maand (juni, juli of augustus 2020) de omzetdaling is ingezet en met welk percentage.

Heeft u een beroep gedaan op de eerste NOW regeling? Dan dient de omzetperiode aan te sluiten op het tijdvak wat u heeft aangeven bij deze regeling.

Vervolgens geeft de NOW 2.0 rekentool exact aan welke tegemoetkoming van de loonkosten u krijgt.

Aanvragen NOW 2.0 regeling

Het loket bij het UWV gaat vanaf 6 juli open en de NOW 2.0 kan tot en met 31 augustus worden aangevraagd. U geeft bij de aanvraag de verwachte omzetdaling op die u ook in de NOW 2.0 rekentool heeft aangegeven.

Wanneer het UWV positief oordeelt, keren zij een voorschot van 80% uit in maximaal twee termijnen. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest en vindt een eventuele correctie plaats in de hoogte van de tegemoetkoming.

Wanneer u een voorschot van meer dan € 100.000 en een vastgestelde subsidie van € 125.000 heeft gekregen stelt u binnen 24 weken na afloop van de periode de subsidie vast met een accountantsverklaring. De verzoeken tot vaststelling waarbij geen accountantsverklaring is vereist worden steekproefsgewijs gecontroleerd. Vervolgens zal het UWV binnen 22 weken een eindafrekening doen.

Verplichtingen NOW 2.0 aanvraag

U committeert zich aan de volgende verplichtingen en voorwaarden wanneer u de NOW 2.0 regeling aanvraagt:

• U betaald het loon van uw werknemers 100% door
• U mag over 2020 geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en directie uitkeren en geen aandelen inkopen
• U bent verplicht werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te doen, zodat werknemers zich kunnen aanpassen aan de nieuwe economische situatie

Wat valt er onder de omzet in de NOW 2.0 rekentool?

Voor de definitie van de omzet geldt de omzetdefinitie in het jaarrekeningenrecht. Hierin wordt uitgegaan van de netto-omzet: de opbrengst uit levering van goederen en diensten uit het bedrijf onder aftrek van kortingen en belastingen die over de omzet zijn geheven.

Ontvangt u andere opbrengsten dan uit de verkoop, zoals uitkeringen, subsidies, renteopbrengsten en bijdragen vanuit een overheidsinstelling of andere opbrengsten, zoals giften, of declaraties vanuit zorgverzekeraars? Dan vallen deze opbrengsten voor de regeling ook onder omzet.

U vraagt NOW 2.0 regeling aan voor de loonsom in juni, juli, augustus en september in verband met een verwachte terugval in de omzet van meer dan 20%.

Als u verwacht dat het effect van de huidige situatie pas met vertraging in uw omzetcijfer zichtbaar wordt, kunt u aangeven dat u de periode voor de omzetvergelijking één of twee maanden later wil laten starten. U kunt starten op 1 juni, 1 juli of 1 augustus.

Indien u eerder een beroep heeft gedaan op de eerste NOW regeling, dan moet de omzetperiode aansluiten op de periode gekozen in het eerste tijdvak (NOW 1.0).

De verwachte omzet in de 4 maanden van de door u gekozen periode, vergelijkt u met de totale omzet in 2019, gedeeld door 3, zodat beide cijfers zien op een omzet over 4 maanden. Op basis daarvan berekent de NOW 2.0 rekentool het omzetverlies in procenten.

Hoe wordt de omzet berekend bij overgang van de onderneming?

Bij de NOW 2.0 (standaard)regeling wordt het omzetverlies in de gekozen viermaands periode in 2020 vergeleken met een derde van de jaaromzet van 2019.

Voor ondernemingen die een (onderdeel van een) onderneming hebben overgenomen kan echter in veel gevallen gelden dat in de voornoemde meetperiode toch enige omzet wordt gerealiseerd met de overgenomen bedrijfsactiviteiten, waardoor de relevante omzet kan vertekenen in de meetperiode.

In afwijking van de standaardregel kan een werkgever ook voor de bestaande bepaling voor startende ondernemingen kiezen. Er moet dan sprake zijn van een onderneming die voor of uiterlijk op 1 februari 2020 (een deel van) een andere onderneming heeft overgenomen en dus feitelijk in een nieuwe bedrijfssamenstelling is gaan werken.

De omzetdaling wordt dan berekend doordat de omzetvergelijking vanaf de eerste kalendermaand na de dag van overgang voor de hele kalendermaanden in 2019 tot en met 29 februari 2020 wordt genomen, omgerekend naar 3 maanden. Op deze manier wordt beter aangesloten bij de daadwerkelijke omzet(daling).

Het is een ‘kan-bepaling’, dus u mag bij vaststelling kiezen tussen de standaardregel en de afwijkingsmogelijkheid die ook al voor startende ondernemingen geldt.

Uw subsidie wordt vastgesteld op basis van de gerealiseerde omzetdaling. Wanneer de verwachte omzetdaling lager uitvalt dan de gerealiseerde omzetdaling wordt uw subsidie lager vastgesteld.

In dit geval betaald u het voorschot (deels) terug, afhankelijk van de hoogte van het betaalde voorschot.

Wanneer de gerealiseerde omzet nog lager uitvalt dan de verwachte omzetdaling, dan wordt de definitieve subsidie in dit geval hoger vastgesteld omdat u minder omzet heeft behaald en dus een hogere omzetdaling heeft dan verwacht.

Hoe wordt de loonsom in de NOW 2.0 rekentool bepaald?

De subsidie bedraagt maximaal 90% van de loonsom. Als werkgever vraagt u de NOW aan per loonheffingennummer. Ingeleende krachten (zoals payroll- en uitzendkrachten) tellen niet mee in de loonsom van het bedrijf waar ze de werkzaamheden verrichten en vallen onder hun payroll bedrijf of uitzendbureau.

De loonsom bestaat uit loon waarover de premies werknemersverzekeringen worden afgedragen, het SV-loon. Het UWV gebruikt daarbij in beginsel de loonsom van maart 2020. Het loon van alle werknemers die in maart 2020 bij de aanvrager in dienst waren tellen hierin mee. Voor de berekening van de subsidie telt maximaal € 9.538 van het SV-loon per werknemer mee.

Bij de definitieve vaststelling van de NOW 2.0-subsidie, na afloop van de subsidieperiode, wordt de loonsom van maart 2020 vergeleken met de loonsom van de maanden juni 2020 tot en met september 2020. Als de loonsom gedaald is, wordt de subsidie ook lager.

Tot de loonsom worden niet de werkgeversbetalingen voor uitkeringen gerekend. Deze krijgt u immers al vergoed via UWV. De eventuele betaling van vakantiebijslag telt ook niet mee in de loonsom. Een eventueel uitbetaalde 13e maand, wordt ook uit de loonsom gefilterd.

De werkgever heeft naast het loon te maken met andere kosten voor de werknemers, zoals bijvoorbeeld pensioenpremies, premies voor de werknemersverzekeringen en (in veel gevallen) een reservering voor het uitbetalen van vakantiegeld. Ook deze kosten worden vergoed. Daarvoor hanteert het UWV een voor alle werkgevers uniforme opslag van 40% bovenop de loonsom.

Wat gebeurt er als de huidige loonsom lager is dan in maart?

De subsidie wordt dan lager vastgesteld. De verlaging van de subsidie is het bedrag dat de loonsom lager is uitgevallen, verhoogd met 40% (opslag voor werkgeverslasten) en vermenigvuldigd met 90% (het percentage dat de overheid maximaal vergoedt).

Mocht de huidige loonsom hoger zijn dan in januari dan krijgt u geen extra subsidie.

Disclamer: wij hebben met grote zorg de rekentool NOW 2.0 regeling opgesteld. Mocht ondanks deze inspanning de uitkomst van de rekentool onvolledig of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. U kunt evenmin rechten ontlenen aan de berekening. 

Sterk uit de coronacrisis komen?

Heeft u een bedrijf met personeel in dienst en wordt uw bedrijf geraakt door de coronacrisis? Vraag dan een gratis gesprek aan om een half uur te sparren met één van onze coaches, trainers of experts.

Vraag hier een kosteloos gesprek aan en wij nemen contact met u op of bel ons direct op telefoonnummer 030 – 237 07 00.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

  • Artikel delen

  • Share to inspire.

Als eerste onze nieuwe artikelen lezen?

Op de hoogte blijven

Deze website maakt gebruik van cookies om je een zo goed mogelijke gebruikerservaring te geven.
Ga hiermee akkoord door op accepteren te klikken.